Наші проекти

>>Дискусія деліберації

Дискусія деліберації
Сучасні виклики розвитку демократії свідчать про необхідність зміни парадигми характеру суспільної комунікації із епізодичної та змагально-конкурентної, до регулярної та дорадчої (деліберативної). Демократією майбутнього називають деліберацію, котрій притаманні взяття до уваги позиції меншості, соціальна емпатія, пошук консенсусу.

 

Discussion of Deliberation
Modern challenges to the development of democracy indicate the need to change the paradigm of the nature of social communication from episodic and competitive to regular and advisory (deliberative). Democracy of the future is called deliberation, which is characterized by taking into account the position of the minority, social empathy, the search for consensus.

 

 

Детальніше

>>Комунікативні курси підвищення кваліфікації вчителів громадянської освіти Команда.UA

Команда UA – це партнерська програма співпраці Асоціації «Нова Доба», Міністерства освіти і науки України, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти у сфері підвищення кваліфікації вчителів громадянської освіти.

 

The "Comanda/Team.UA" is a partnership program of cooperation between the Nova Doba Association, the Ministry of Education and Science of Ukraine, and regional institutions of postgraduate pedagogical education in the field of professional development of civic education teachers.

 

 
Детальніше

>>РАДЯНСЬКЕ МИНУЛЕ: (ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ

Радянське минуле: (Пере)осмислення історії
Радянська спадщина ще досить сильно тримає зв’язок із нашим життям і впливає на характер його розвитку. Наш конкурс запрошує школярів України звернутися до радянського минулого, критично осмислити не лише політичну, а й повсякденну історію життя людей.

 

The Soviet past: rethinking history
The Soviet legacy still has a solid connection to our lives and influences the nature of its development. Our competition invites schoolchildren of Ukraine to turn to the Soviet past and critically comprehend the political and everyday history of people's lives.Integration through dialogue
Детальніше

>>ІНТЕГРАЦІЯ ЧЕРЕЗ ДІАЛОГ

Інтеграція через діалог
Надання освітньої, психологічної та інтеграційної допомоги дітям із числа внутрішньо переміщених осіб та членам їхніх родин. Створення інтеграційних центрів у партнерстві із державними закладами: бібліотеками, школами, музеями та молодіжними центрами.

 

Integration through Dialogue
Integration through dialogue -
Provision of educational, psychological and psychological assistance to internally displaced children and their family members. Creation of integration centers in partnership with state institutions: libraries, schools, museums and youth centers.
Детальніше

>>ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

Проект є інтерактивним ресурсом та спрямований на надання інформаційної та методичної підтримки учням й педагогам, котрі працюють за підручником «Громадянська освіта. 10 клас».
Ми впевненні, що завдяки спільним зусиллям наша комунікація та співпраця будуть цікавими для кожного та корисними для усіх нас.

 

Civic Education course resourses
An interactive resources aims to provide informational and methodological support to students and teachers working on the textbook "Civic Education. Grade 10".
Детальніше

>>Інтерактивний онлайн-посібник

Інтерактивний онлайн-посібник
Збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків присвячено висвітленню найбільш гострих та суперечливих подій Другої світової війни та пам’яті про неї. Особливий наголос робиться на розгляді дидактичних засобів щодо висвітлення подій Другої світової війни у системі історичної освіти.
Адресується науковцям, вчителям історії, студентам вищих навчальних закладів.

 

An interactive online guide
The collection of scientific articles and speeches of Ukrainian and foreign historians is devoted to the coverage of the most acute and controversial events of the Second World War and its memory. Particular emphasis is placed on the consideration of didactic tools for covering the events of World War II in the system of historical education. It is addressed to scientists, history teachers, students of higher educational institutions.
Детальніше

>>МОЛОДЬ. ШКОЛА. ГРОМАДА.

Один із проектів Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба" для студентів педагогічних університетів України "Молодь - школа- громада". Проект реалізовувався у співпраці із Центром громадянської освіти (СEO) Польща за фінансової підтримки Делегації Європейської комісії в Україні.
Project “Young. School. Community”.
One of the projects of the All-Ukrainian Association of Teachers of History and Social Disciplines "Nova Doba" for students of pedagogical universities of Ukraine is "Youth-School-Community." The project was implemented in cooperation with the Center for Civic Education (CEE) Poland with the financial support of the Delegation of the European Commission to Ukraine.
Детальніше

>>СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ "ГРОМАДЯНИН"

Починаючи із 2000 року Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба” організовує щорічну Суспільну акцію школярів України “Громадянин”.  Головним у проведенні  заходу є виховання в учнівської молоді розуміння важливості громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади.
Public action for students "Citizen"
The All-Ukrainian Association of Teachers of History and Social Sciences "Nova Doba" organizes the annual public Action of schoolchildren of Ukraine "Citizen." The main thing in the event is to educate students to understand the importance of civic participation in solving various local community problems.
Детальніше

>>ЯК ЗРОБИТИ ШКОЛУ КЛАСНОЮ

«Класна школа» - це експериментальна програма польської неурядової організації «Центр Громадянської Освіти», фінансування якої здійснюється за підтримки Фундації Освіти для Демократії у співпраці із Всеукраїнською Асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». 
Project “How to make school cool”
"Class School" is an experimental program of the Polish non-governmental organization "Center for Civic Education", funded by the Foundation for Education for Democracy in cooperation with the All-Ukrainian Association of Teachers of History and Social Sciences "New Age".
Детальніше

>>Europeana Website

Europeana - чудовий електронний ресурс, що дає доступ до тисячі європейських архівів бібліотек та музеїв. Ресурс стане у пригоді вчителям для підготовки до уроків.  
Europeana Website
Europeana is an excellent electronic resource that accesses thousands of European archives of libraries and museums. The resource will be helpful for teachers to prepare for lessons.
Детальніше